Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Gasztroturizmus Egyesület, a továbbiakban: Adatkezelő által a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózattal kapcsolatban rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

Adatkezelő:

Gasztroturizmus Egyesület

5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 1. 2. em. 8.

Az érintettek és a kezelt adatok köre:

A Magyar Nemzeti Bankkal kötött megbízási szerződés tárgyát képező szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó. A kezelt adatok köre: név, elektronikus cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelések:

 1. Elektronikus panasz/kérdés

A kezelt adatok köre: név, elektronikus cím, lakcím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személyes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja, az adatkezelés ideje:

Az adatokat az adatkezelő a Magyar Nemzeti Bank, mint megbízó részére havi szakmai beszámoló és statisztika elkészítése, valamint a megbízási szerződésben megfogalmazott elvárások teljesítésének bemutatása érdekében kezeli.

Azokhoz a tanácsadók, az irodavezető és a koordinátor férhet hozzá, az adatkezelés során adatfeldolgozót
az adatkezelő nem vesz igénybe. Az adatokat az adatkezelő legfeljebb a panasz/kérdés megválaszolásának napját követő 45 napig kezeli.

       2. Írásbeli panasz/kérdés

A kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személyes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja, az adatkezelés ideje:

Az adatokat az adatkezelő a Magyar Nemzeti Bank, mint megbízó részére havi szakmai beszámoló és statisztika elkészítése, valamint a megbízási szerződésben megfogalmazott elvárások teljesítésének bemutatása érdekében kezeli. Azokhoz a tanácsadók, az irodavezető és a koordinátor férhetnek hozzá, az adatkezelés során adatfeldolgozót az adatkezelő nem vesz igénybe. Az adatokat az adatkezelő legfeljebb a panasz/kérdés megválaszolásának napját követő 45 napig kezeli.

        3. Fogyasztói panasz megfogalmazása, pénzügyi békéltető testületi kérelem kitöltése

A kezelt adatok köre: név, elektronikus cím, lakcím, telefonszám, születési hely, idő.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személyes hozzájárulása.

        4. Személyes panasz fogadása

Jogalap a hozzájárulás. A tanácsadásra megjelent ügyfél a személyes tanácsadás előtt írásbeli  nyilatkozatban fogadja el a tanácsadás megkezdését.

Az adatkezelés célja, az adatkezelés ideje:

Az adatokat az adatkezelő az érintett panaszának kezelése, megoldása, pénzügyi békéltető testületi eljárás megindítása érdekében kezeli. Azokhoz a tanácsadó férhet hozzá, az adatkezelés során adatfeldolgozót az adatkezelő nem vesz igénybe. Az adatokat az adatkezelő legfeljebb a panasz vagy békéltető testületi kérelem tanácsadó általi megfogalmazásának napján kezeli, ezt követően visszaállíthatatlanul törli a rendszeréből.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelés célja, az adatkezelés ideje:

Az adatokat a Gasztroturizmus Egyesület a megbízási szerződésben megfogalmazott elvárások teljesítése érdekében kezeli.

Azokhoz a tanácsadók, irodavezető férhetnek hozzá, az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatokat az adatkezelő legfeljebb a panasz ügy végleges lezárásának idejéig kezeli. Emellett a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményező kérelem benyújtása és a Testülethez történő beérkezésének ellenőrzése is az adatkezelés hatáskörébe tartozik az adott ügy lezárásig.

Adatbiztonsági intézkedések:

A Gasztroturizmus Egyesület az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, a tároláshoz nem veszi igénybe más cég szolgáltatását. A Gasztroturizmus Egyesület megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Gasztroturizmus Egyesülettől arról, hogy a Gasztroturizmus Egyesület:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kezeli-e még a személyes adatait,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti a Gasztroturizmus Egyesülettől az által tárolt személyes adatainak másolatát.

A Gasztroturizmus Egyesület az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Gasztroturizmus Egyesület, akkor a válaszlevél is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Gasztroturizmus Egyesület módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Gasztroturizmus Egyesület, akkor a válaszlevél is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A Gasztroturizmus Egyesület a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Gasztroturizmus Egyesülettől a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet a Gasztroturizmus Egyesület abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi a Gasztroturizmus Egyesülettet. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor a Gasztroturizmus Egyesület a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Gasztroturizmus Egyesület, akkor a válaszlevél is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Gasztroturizmus Egyesülettől az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén Gasztroturizmus Egyesület csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

 • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
 • úgy gondolja, hogy adatait a Gasztroturizmus Egyesület jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
 • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már a Gasztroturizmus Egyesületnek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Gasztroturizmus Egyesület a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Gasztroturizmus Egyesület, akkor a válaszlevél is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, úgy bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Posta cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Tájékoztató módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.

Adatkezelési tájékoztató.doc

Adatvédelmi irányelvek

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://fogyasztovedelem-gte.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A Magyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményező kérelem kormányablakon keresztül történő leadása miatt Szegeden TESCO Extra Rókusi krt. 42-64. alatti Kormányablak, illetve a Magyar Nemzeti Bank felé történhet adattovábbítás.

A kormányablakos leadásra a fogyasztó meghatalmazást ad a tanácsadónak.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Szabályozott iparág közzétételi követelményei