Hasznos linkek

HASZNOS LINKEK

MINDENNAPI PÉNZÜGYEK
Bankszámlaváltás Az egyszerűsített bankszámlaváltással kapcsolatos tudnivalók, a folyamat részletes leírása és egyéb hasznos anyagok (pl. szakkifejezések, dokumentumok) érhetők el az oldalon.
Csoportos beszedési megbízás A csoportos beszedési megbízások működéséről, előnyeiről szóló részletes információs portál.
Pénzforgalom A weboldal látványos, interaktív és informatív alkalmazások segítségével hívja fel a figyelmet a pénz- és elszámolásforgalom jelentőségére, bemutatja a pénzforgalom működését, a pénzáramlás folyamatát, valamint a pénzforgalom fejlődéstörténetét.
FOGYASZTÓVÉDELEM, BÉKÉLTETÉS, VITARENDEZÉS
Alapvető Jogok Biztosa A biztos (ombudsman) feladata az alapjogok védelme, annak biztosítása, hogy az egyes hatóságok tevékenysége ne sérthesse az emberek alkotmányos jogait.
Befektető-védelmi alap (BEVA) Törvényi rendelkezések, valamint saját szabályzatai alapján, tagjainak díjbefizetései és egyéb bevételei felhasználásával korlátozott vagyoni biztosítást nyújt abban az esetben, ha valamely tagja a meghatározott ügyfélköveteléseket fedezet hiányában nem képes kifizetni.
FIN-Net A FIN-Net az Európai Gazdasági Térség (amelyhez az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia tartozik) területén működő rendszer, mely a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók között kialakult határon átnyúló pénzügyi jogviták alternatív vitarendezésére létrejött hálózata. Magyarországon a Pénzügyi Békéltető Testület látja el a FIN-Net alapító okiratában megállapított feladatokat.
Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) Tagintézeteinek kötelező rendszeres befizetéseiből és az ebből felhalmozott vagyon hozamából kártalanítást fizet az ügyfél részére, ha egy hitelintézet fizetésképtelensége miatt az ott lévő bankbetét nem vehető fel.
Pénzügyi Békéltető Testület A fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók között kialakult vitás ügyek bíróságon kívüli rendezéséhez nyújt segítséget.
HITELEZÉS, FIZETÉSI NEHÉZSÉGEK
BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. A hazai bankok, hitelintézetek által működtetett, a hitelképesség megalapozottabb megítélését, a hitelezési kockázat csökkentését segítő adatbázis.
Családi Csődvédelmi Szolgálat Célja, hogy – a vonatkozó törvényben meghatározott feladatokat ellátva – az adós és a hitelezők felelős együttműködé-sével helyreállítsa az adós fizetőképességét, hozzájáruljon a fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, túlzot-tan eladósodott természetes személyek kiegyensúlyozott adósságrendezési folyamatának megteremtéséhez.
Diákhitel Központ Zrt. Tájékoztató a felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára elérhető, speciális kölcsön feltételeiről és kockázatairól.
Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Feladata egy olyan program működtetése, amely a jelzáloghitel-törlesztés miatt súlyosan eladósodott, a gazdasági válság miatt kiszolgáltatott helyzetbe került családok lakhatását hosszú távon biztosítani képes.
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A foglalkoztatás elősegítése és bővítése céljából kialakított, a megfelelő munkahely és a legalkalmasabb munkaerő megtalálásához az álláskeresőknek és a munkáltatóknak egyaránt segítséget nyújtó ingyenes rendszer.
HIVATALOK, INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK
Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) A hazai és külföldi értékpapírok átlátható és likvid piaca, mely lakossági- és intézményi befektetőknek egyaránt lehetőségeket biztosít; a hazai pénz- és tőkepiac központi szereplőjeként aktívan részt vesz a pénzügyi kultúra fejlesztésében.
Gazdasági Versenyhivatal (GVH) A GVH feladata – többek között – a magyar és EU versenyszabályok alkalmazása, a gazdaság verseny tisztaságának fel-ügyelete, a versenykultúra fejlesztése.
GIRO Zrt. Magyarország pénzforgalmi infrastruktúrájának egyik meghatározó vállalata, a kisösszegű bankközi utalások elszámolását végző Bankközi Klíring Rendszer (BKR) üzemeltetője, mely a pénzintézetek számára végez fedezetellenőrzéssel egybekötött számlakiegyenlítéseket és -jóváírásokat.
KELER Központi Értéktár Zrt. A KELER Zrt. Magyarország egyetlen központi értéktára, szakosított hitelintézet. Célja, hogy innovatív megoldásokat alakítson ki a pénzügyi közvetítéshez nyújtott.
Magyar Államkincstár (MÁK) Lakossági ügyfelek számára állampapír-forgalmazással, életkezdési támogatással és Start-számlával, valamint lakás-előtakarékossággal kapcsolatos kérdésekben nyújt segítséget.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjának központi bankja, elsődleges feladata a szövetkezeti hitelintézetek üzleti együttműködésének koordinálása, valamint versenyképes és prudens működésének biztosítása.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Feladata a vonatkozó törvény hatálya alá tartozó kötelező befizetések megállapítása, beszedése, nyilvántartása, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása és ellenőrzése, feltéve, ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik.
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. Kizárólagos jogkörrel végzi a pénzügyi szervezetek felszámolását, végelszámolását és a kockázati tőkealap megszüntetését, valamint a pénzintézetek szanálásával összefüggő részfeladatokat, továbbá felfüggesztett tevékenységi engedélyű pénzügyi szervezetek esetében a felügyeleti biztosi feladatok ellátását. A társaság mindezt a pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevők, illetve a fogyasztók érdekeit védve teszi.
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK ÉRDEKKÉPVISELETEI ÉS SZÖVETSÉGEI
Független Pénztárszövetség Pénztárak érdekképviseletét ellátó szervezet.
Magyar Bankszövetség A Magyar Bankszövetség a hazai bankok érdekképviseleti szerve, a banki közösség hivatalos álláspontjának koordinátora és képviselője. A szövetség legfontosabb feladata a tagjait érintő szakmai érdekek képviselete
Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) Fő célkitűzése a magyar biztosítási szakma képviselete és érdekvédelme, feladata a tagjainak közös érdekkörébe tartozó tevékenységek (pl. kármegelőzés, oktatás, biztosítási csalások elleni védekezés) koordinálása és levezetése; kezeli továbbá a Kártalanítási Számlát, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás garanciaalapját, amely olyan károk esetén nyújt fedezetet, amikor a károkozó gépjármű nem rendelkezik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással, illetve bizonyos körülmények között, ha a károkozó ismeretlen.
Magyar Egészség-, Nyugdíj-, Önsegélyező Pénztárak és Kölcsönös Segélyegyletek Országos Szövetsége (MPSZOV) Pénztárak érdekképviseletét ellátó szervezet.
Magyar Lízingszövetség A hazai eszközfinanszírozó cégek (lízingcégek, bankok, pénzügyi vállalkozások) szakmai érdekképviseleti szervezete, célja az eszközalapú finanszírozás minél szélesebb körű ismertté tétele Magyarországon, a beruházási döntések finanszírozásához kapcsolódó objektív információk összegyűjtése és bemutatása tagvállalatai és ügyfelei (cégek és magánszemélyek) számára.
Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége Pénztárak érdekképviseletét ellátó szervezet.
Stabilitás Pénztárszövetség Pénztárak érdekképviseletét ellátó szervezet.
EURÓPAI FELÜGYELETI ÉS SZABÁLYOZÁSI HATÓSÁGOK, SZERVEZETEK
Európai Bankhatóság (EBH) A londoni székhelyű hatóság feladatai közé tartozik többek között a hitelintézetek, pénzügyi konglomerátumok, befektetési vállalkozások és a pénzforgalmi intézmények felügyeletének biztosítása, hozzájárulás a pénzügyi rendszer stabilitásához, a fogyasztóvédelem, a nemzetközi szintű koordináció megerősítése.
Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) A frankfurti székhelyű hatóság feladatköre hasonló az EBH-hoz, illetékessége elsősorban a biztosítási vállalkozásokra és a foglalkoztatói nyugellátást szolgáló intézményekre terjed ki.
Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) Az ESMA székhelye Párizsban van, illetékessége az értékpapírpiacokra és annak szereplőire terjed ki (tőzsde, kereskedők, alapok stb.)
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Nemzetközi gazdasági szervezet, melynek célja, hogy segítse a tagállamok kormányait a lehető legjobb gazdasági és szociális politika kialakításában és értékelésében.

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/jo-tudni/hasznos-linkek