Pénzügyi szótár

Fogalom

Magyarázat

A

ÁKK Zrt.

Államadósság Kezelő Központ Zrt., mely többek között szervezi az állampapír-kibocsátásokat és tájékoztat az államadósság alakulásáról és az állampapírpiac folyamatairól Magyarországon.
Az ÁKK Zrt.-ről és az állampapírokról illetve azok hozamairól bővebb információ az ÁKK Zrt. honlapján (www.akk.hu) olvasható.

Állampapír

A magyar vagy külföldi állam, a Magyar Nemzeti Bank, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.
Az ilyen papírok visszafizetési kockázata a legkisebb a kibocsátó országban. Továbbá az állampapír hozamok összehasonlítás alapját is képezhetik.

Árfolyamkockázat

A deviza forintban kifejezett árfolyamának változásában rejlő kockázat. Az adott deviza árfolyamváltozása (erősödése vagy gyengülése) miatt a bankban elhelyezett betét vagy hiteltartozás forintban kifejezett összege jelentős mértékben is változhat. A forint erősödése a betét vagy tartozás összegének csökkenését, a forint gyengülése a betét vagy tartozás összegének növekedését vonja maga után.

B

Befektetési alap

Befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatalával létrehozott és a kockázatmegosztás elvén működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében kezel.

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás

Olyan életbiztosítási termék, amely a vegyes életbiztosítások által nyújtott szolgáltatásokat ötvözi a befektetési alapok által kínált lehetőségekkel. A szerződő által befizetett díjakat a biztosító, a szerződő által kiválasztott eszközalapokba fekteti, a lejáratkori kifizetés mértékét ezen eszközalapok hozama határozza meg. A szerződőnek a tartam során lehetősége van átcsoportosítani megtakarítását és jövőbeni befizetéseit a felkínált alapok között.

Befektetési jegy

A törvényben meghatározott módon és alakszerűséggel – a befektetési alap, mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír.

Befektetési termékkel kombinált betéti termék

A kombinált megtakarítás egyik formája lehet a befektetési termékkel kombinált betéti termék, mely egyszerre foglal magába egy bankbetétet és egy befektetési részt. A befektetési termék – jellemzően – lehet befektetési alap, életbiztosítás (általában unit-linked) vagy kötvény. A befektetéssel kombinált termékek esetében a megtakarítani kívánt összeget – általában a hitelintézet által előre meghatározott mértékben – meg kell osztani a betét és a befektetési termék(ek) között. A két (betéti és befektetési) részre eltérő szerződési feltételek vonatkoznak. A betétösszegre a meghirdetett, induló (akciós) kamatot fizetik fix futamidőre, míg a befektetési részben lévő pénzre a befektetési termék által elért (pozitív vagy negatív) hozamot kapja az ügyfél.

Betét

Betét az a pénzösszeg, amelyet egy hitelintézetnél – általában – kamatfizetés ellenében helyeznek el. Betétet kizárólag hitelintézet gyűjthet.

Betétfeltörés

A betét lejárati idő előtti visszavétele. A lekötött betét feltörése esetén megszűnik a szerződés, a pénzügyi intézmény a betéti számlára elhelyezett összeg visszafizetést nem tagadhatja meg, de ez esetben a betétes kamatra egyáltalán nem, vagy csökkentett mértékben lesz csak jogosult.

Betét futamidejevagy lekötési ideje

A betét elhelyezésének időtartama, a kezdőnaptól a lejáratig terjedő időszak.

Betéti okirat

A hitelintézeteknél elhelyezett betétek közül az, amely nem bank/folyószámlán és nem könyvesbetétben kerül elhelyezésre, függetlenül az okirat elnevezésétől, címletezésétől, lejáratától, illetve attól, hogy bemutatóra szóló-e vagy sem (pl. takaréklevél, értékjegy, pénztárjegy, betétjegy, takarékjegy, takarékszelvény, értéklevél, kamatjegy, trezorjegy stb.). Tehát – elnevezéstől függetlenül – a betéti okiratok közös jellemzője, hogy betétszerződést testesítenek meg, van okirati formájuk továbbá általában szabadon forgathatók.

C

D

Deviza

Számlapénz külföldi pénznemben, pl. 50 euró a devizaszámlán.

Devizabetét

Forinttól különböző pénznemben betétként elhelyezett pénzösszeg.

E

Egységesített betéti kamatlábmutató (EBKM)

A hitelintézeteknek az egyes betétek összehasonlíthatósága érdekében közzé kell tenniük az egységesített betéti kamatlábmutatót (EBKM-et), amelynek számításánál a kamatösszegben csak a ténylegesen kifizetendő összeg vehető figyelembe (ide nem értve az adófizetési kötelezettséget). Tehát az EBKM segítségével a betét ténylegesen kifizetődő éves kamatát ismerjük meg.

Egyszeri betétlekötés

A lekötési idő lejártát követően a betét lekötése megszűnik, és látra szóló betétként működik, vagy nem kamatozik tovább.

Egyszerű kamatozás

Az idő és/vagy összeg függvényében nincs eltérés a betétek után fizetett kamatokban, azaz a betétben elhelyezett összegtől és/vagy a betét lekötési idejétől függetlenül az ígért kamatláb mértéke azonos.

Életbiztosítás

Az elméleti definíció szerint, a szűkebb értelemben vett életbiztosításban a halálnak a biztosítás tartama alatti bekövetkezése vagy be nem következése (meghatározott életkor elérése) a biztosítási esemény. A gyakorlatban azonban az életbiztosítási konstrukciók sokszor nem csak életbiztosítási, hanem további beépített elemeket, jellemzően betegség-, illetve balesetbiztosítási elemeket is tartalmaznak. Tágabb, köznapi értelemben az életbiztosítás a biztosított életében bekövetkező eseményekhez, elsősorban halálhoz, vagy a szerződésben meghatározott más eseményhez (életkor elérése, házasságkötés, gyermekszülés, nyugdíjazás stb.) kapcsolódik.

Elhelyezhető minimális és maximális összeg

Az adott pénzügyi termékben (pl. betétben, befektetési alapban) elhelyezhető legkisebb és legnagyobb összeget jelöli.

Értékpapír

A forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő befektetési eszköz. Értékpapírnak csak olyan okirat vagy – jogszabályban megjelölt – más módon rögzített, nyilvántartott és továbbított adat tekinthető, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik és kiállítását (kibocsátását), illetve ebben a formában történő megjelenítését jogszabály lehetővé teszi. Értékpapírt pénzkövetelésről, valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról vagy más jogról, illetőleg tagsági viszonyból eredő jogosultságról lehet kiállítani. Értékpapír például a kötvény, a befektetési jegy, a közraktárjegy, a részvény.

F

Fix betéti kamat

A lekötés időtartama alatt nem változik a kamatláb.

Folyószámlavagy Bankszámla

A lakossági fizetési forgalom lebonyolítására – megbízások fogadására, teljesítésére, nyilvántartására és könyvelésére – szolgáló bankszámlatípus gyakori elnevezése. A folyószámla lényeges tulajdonsága, hogy egyenlege negatív is lehet, azaz a számlatulajdonos automatikus hitelben részesülhet abban az esetben, ha erről a felek a számlanyitáskor a bankszámlaszerződésben megállapodtak, amelynek összeghatára ugyancsak a felek megállapodásának függvénye.

Forduló nap

Betétek esetében az a banki munkanap, amelyen az elhelyezett betét lekötése a futamidő végén automatikusan újraindul.

G

H

I

Ismétlődő vagy Folyamatos betétlekötés

A lejárat napján az eredeti futamidővel, a lejáratkor érvényes kamat- és betét lekötési feltételek mellett automatikusan újra lekötésre kerül a betét, mely történhet:

  • Kamattal nem tőkésedő módon: csak az eredeti tőkeösszeg kamatozik tovább.

  • Kamattal tőkésedő módon: a kezdeti tőkeösszeg, valamint a futamidő alatt megszolgált kamat együttes összege a kerül újra lekötésre, azaz a betét kamatos kamattal kamatozik tovább.

J

K

Kamat

A kamat olyan ellenérték, amelyet a kölcsönvett pénzösszegen felül (pl.: betéten elhelyezett pénzösszegen felül) fizet meg a kölcsönvevő a pénzösszeg használatáért.

Kamatbázis

A hitelintézetek, az általuk kínált termékek kamatait, általánosan elfogadott referencia jellegű kamatlábhoz viszonyítva is megadhatják. Ezek leggyakrabban a következők:
jegybanki alapkamat: központi banki irányadó kamat, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott kamatmérték megtekinthető honlapján (http://www.mnb.hu/).
BUBOR: Budapesti bankközi kamatláb, a kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlaga. (megtekinthető: https://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/v-egyeb-penzugyi-adatok ) Az egyes kamatlábakat egy előre meghatározott eljárás szerint naponta számolják ki és teszik közzé.
LIBOR: a Londoni bankközi, referencia jellegű kamatláb. (megtekinthető: http://www.bbalibor.com/bba/jsp/polopoly.jsp?d=1660)
EURIBOR: a frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank szabályainak megfelelően megállapított kínálati kamatláb. (megtekinthető: http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html)

Kamat marge

Az irányadó kamat alatti vagy feletti kamatmérték, melyet számos szempont alapján határoznak meg. Kamat marge mértékét százalékos formában adják meg az intézmények.

Kamatkockázat

Változó kamatozású betéteknél, hiteleknél a kamatkockázat azt jeleni, hogy a betét, a hitel futamideje alatt változhat a kamat mértéke. Betétek esetében ez azt jelenti, hogy kamatjóváíráskor a fizetendő kamat összege változik, hitel esetében pedig a törlesztőrészlet változásást eredményezheti.

Kamatperiódus

Azt az időtartamot jelenti, amely időtartam alatt a betéti kamat nem változik.

Könyvesbetét

A hitelintézetnél elhelyezett betétek közül az, amelynek elhelyezésekor a betétszerződés alapján betétkönyvet állítanak ki (pl. takarékbetétkönyv, nyereménybetétkönyv stb.).

Kötvény

A kötvény névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A kötvényben a kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: kamat), továbbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti.

L

Lekötött betét

Az értékmegőrzés vagy vagyongyarapítás céljából forintban vagy devizában elhelyezett rövidebb vagy hosszabb távra lekötött összegeket értjük – e program keretében –, melyekért a pénzügyi szolgáltató kamatot fizet.

Lépcsős vagy küszöbös betéti kamatozás

Egy adott futamidő határ vagy egy adott összeghatár felett a betét teljes összege a hosszabb futamidőre vagy a magasabb összegre meghatározott feltételek szerint kamatozik.

M

Megtakarítási számla

A számlanyitás általános célja az értékmegőrzés, illetve a vagyon gyarapítása. Megtakarítási számla esetében nincs meghatározott lekötési idő, és a számlajelleg dominál. Tehát a megtakarítási számlán – a hitelintézet által meghatározott keretek között – történhet pénzmozgás, fogadható vagy indítható átutalás illetve készpénzbefizetés vagy –felvétel.

N

O

Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)

Az Országos Betétbiztosítási Alap célja a hitelintézetek betéteseinek védelme. A hitelintézetek által fizetett rendszeres és kötelező befizetésekből pénzügyi alapot képez, majd az esetleges hitelintézeti fizetésképtelenség vagy betétek befagyása esetén ebből teljesít kifizetéseket a betétesek felé. Az OBA akár forint akár devizabetétre fizet, de csak névre szóló betét esetén. A kifizetés értékhatára hitelintézetenként és betétesenként összevontan százezer euró összeghatár (forintban kifizetve), tehát az Alap több hitelintézet fizetésképtelensége esetén minden egyes hitelintézetben lévő névre szóló betétre és annak kamatára maximum százezer euró összeghatárig kifizetést teljesít magánszemélyeknek és vállalkozásoknak egyaránt. Az Alappal kapcsolatos információk megtekinthetőek az OBA honlapján (www.oba.hu).

P

Q

R

Referencia kamat lásd: Kamatbázis
Rendelkezésre jogosult

A betét vagy számla feletti rendelkezésre a betétes vagy számlatulajdonos által feljogosított személy.

Részvény

A részvény részvénytársaság által kibocsátott, tagsági jogot megtestesítő értékpapír. Tulajdonosa az adott részvénytársaság résztulajdonosává válik. Megilletik mindazon jogok (és ugyanakkor terhelik mindazon kötelezettségek), amelyeket törvény alapján a részvényes gyakorolhat. (tagsági jogok: pl. közgyűlésen, szavazásban való részvétel; vagyoni jogok: osztalékhoz valójog, likvidációs hányadhoz való jog)

S

Sávos vagy progresszív betéti kamatozás

Az idő függvényében sávos kamatozás esetén a fizetett kamat mértéke függ a betétlekötés kezdetétől eltelt időperiódusok számától, azaz kamatperiódusonként különböző mértékű a betétesnek járó kamat. Az elhelyezett összeg függvényében sávos kamatozás esetén a betétösszeg egyes sávokba eső részösszegeire az adott sávra meghatározott kamat jár.

T

Takarékbetét

A hitelintézetnél takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétként elhelyezett pénzösszeg, amelyről külön okmányt, azaz takarékbetétkönyvet vagy más okiratot állítanak ki az ügyfél részére. A takarékbetét is kamatozik, a kamatok jóváírása jellemzően az év végén vagy a betét megszűnésének napján történik. A takarékbetét lehet látra szóló, lekötött, vagy nyereménybetét is. Takarékbetétet azonban kizárólag névre szólóan lehet elhelyezni.

 Takarékbetét kamata

 A hitelintézet a takarékbetét után – az általa közzétett kamatfeltételek és általános szerződési feltételek alapján – a takarékbetét-szerződésben meghatározott kamatot (vagy egyéb hozadékot) fizet. Nyereménybetét esetén a hitelintézet – a sorsolás eredményétől függően – nyereményt nyújt a betétes részére.

Tartós befektetési szerződés

Értékpapírokban vagy betétbe középtávra (3-5 év) elhelyezett megtakarítási forma. A törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén a megtakarító részben vagy egészben mentesül a kamat- és az árfolyamnyereség-adó alól.

Tartós befektetési szerződéssel kétféle számla nyitható: az egyiken betét helyezhető el, míg a másikon értékpapír típusú befektetések (például: részvény, befektetési jegy, kötvény) tarthatóak.

 Takarékbetét kamata

A hitelintézet a takaékbetét után – az általa közzétett kamatfeltételek és általános szerződési feltételek alapján – a takarékbetét szerződésben meghatározott kamatot (vagy egyéb hozadékot) fizet. Nyereménybarát esetén a hitelintézet – a sorsolás eredményétől függően – nyereményt nyújt a betétes részére.

U

V

Z